RADIATOR FLUSH

Radiatoru skalošanas līdzeklis paredzēts iekšdedzes dzinēju dzesēšanas sistēmu un māju apkures sistēmu tīrīšanai . Gatavs lietošanai . Atbrīvo dzesēšanas un apkures sistēmas no sāļu nogulsnēm un korozijas produktiem.

Lietošana

  • Pilnībā izliet veco dzesēšanas vai apkures šķidrumu
  • Piepildīt sistēmu ar ,,Radiator flush’’ 
  • Atstāt šķidrumu cirkulējošā sistēmā uz 30 min.
  • Izliet ,,Radiator flush’’ kanalizācijas sistēmā
  • Piepildīt apkures vai dzesēšanas sistēmu ar jaunu dzesēšanas sķidrumu 

Drošības noteikumi

Kodīgs . Turēt noslēgtā traukā . Sargāt no bērniem . Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja nokļūst acīs vai uz ādas , tad nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu un meklēt medicīnisko palīdzību . Lietošanas laikā lietot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargus . Nedrīkst samaisīt ar citām ķīmiskām vielām , mazgāšanas vai balināšanas līdzekļiem , jo var izdalīties bīstamas hlora gāzes . Ja norīts , neizraisīt vemšanu , nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu .

Sastāvs

Sodium hydroxide, deminiralizēts ūdens .

Iepakojums

Kannas – 25L ; mucas – 60L ; konteiners - 1000L

Autohim

“AUTOHIM” SIA
Vien. Reģ. Nr.: LV 53603021711
Jur. adrese: Aviācijas iela 10, Jelgava, Latvija, LV-3002
Konts: LV20 UNLA 0050 0046 64251
A/S SEB banka , Jelgavas fil. kods UNLA LV2x

Meklēšana