Informācija medicīnas personālam

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «AUTOHIM»

Reģ. Nr. 53603021711 Aviācijas iela 10, Jelgava, LV-3002, t/f 63027276, www.autohim.lv
Konts LV20 UNLA 0050 0046 6425 1 A/S SEB Banka kods UNLALV2x

Informācija medicīniskajam personālam

1. Ziemas vējstiklu šķidrums

Komponenta nosaukums CAS Numurs EINECS Numurs Svara koncentracija % Klasifikācija
1.1. Etilspirts 64-17-5 200-578-6 25-30 Flam. Liq.2, H225
Flam. Liq.2, H225, Eye
Irrit.2,H319, STOT SE 3
H336, EUH066 
Xn, R22,R36  
1.2. Acetons 67-64-1 200-662-2 <1
1.3. Smaržas un
aromātiskas kompozīcija
    <1

Komponenta nosaukums CAS Numurs EINECS Numurs Svara koncentracija %* Klasifikācija
GERANIOL 106-24-1 203-377-1 1,0 R 36, 38 Xi
D-LIMONENE 5989-27-5 227-813-5 11,5 R 10, 38, 43 Xi, N, R 50/53
MUSK S 50 in DEP 1222-05-5 214-946-9 0,8 R 22, Xn
TERPINEOL 98-55-5 202-680-6 1,5 R 10,38, Xi

1.4. Anjonu virsmaktīvas vielas

Komponenta nosaukums CAS Numurs EINECS Numurs Svara koncentracija %* Klasifikācija
Alcohol C12-14, ethoxylated,
sulfated, sodium salts
68891-38-3 500-234-8 <5 H318 Eye Dam.1
H315 Skin irrit.2
Amides coco,N,Nbis
v(hydroxyethyl)
68603-42-9 271-657-0 <1 H318 Eye Dam.1
H315 Skin irrit.2

2. Vasaras mazgāšanas līdzeklis vējstikliem

2.1. Anjonu virsmaktīvas vielas

Komponenta nosaukums CAS Numurs EINECS Numurs Svara koncentracija %* Klasifikācija
Alcohol C12-14, ethoxylated,
sulfated, sodium salts
68891-38-3 500-234-8 <5 H318 Eye Dam.1
H315 Skin irrit.2
Amides coco,N,Nbis
v(hydroxyethyl)
68603-42-9 271-657-0 <1 H318 Eye Dam.1
H315 Skin irrit.2

Autohim

“AUTOHIM” SIA
Vien. Reģ. Nr.: LV 53603021711
Jur. adrese: Aviācijas iela 10, Jelgava, Latvija, LV-3002
Konts: LV20 UNLA 0050 0046 64251
A/S SEB banka , Jelgavas fil. kods UNLA LV2x

Meklēšana